OGÓLNE WARUNKI USŁUGI WYNAJMU FOTOBUDKI
 
 
§1 


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Ogólne Warunki określają zasady wynajmu Fotobudki.
2. Usługa z wykorzystaniem fotobudki prowadzona jest przez Funbox-Media Sp.z o.o. z siedzibą:41-103 Siemianowice Śląskie ul.Stawowa 5/12,KRS 0000541342,NIP 6431765408,REGON 360667828 „Usługodawcą”.
3. Zainteresowani zakupem usługi są uprawnieni do pobierania i korzystania z niniejszych zasad , za wyjątkiem dokonywania w nich jakichkolwiek zmian .§2

 RODZAJE I ZAKRES WYNAJMU


 W ramach usługi z wykorzystaniem MAGIC MIRROR, usługodawca oferuję:

-Nielimitowaną ilość wydruków zdjęć w trakcie trwania usługi
-Projekt szablonu wydruku
-Dojazd
-Obsługę animatora
-Gadżety
-Tła do wyboru
-Oświetlenie
-udostepnienie zdjęć w formie elektroniczneji

Opcje dodatkowo płatne:

 

-Księga gości
-Własne tło
-Branding urzadzenia oraz animacji
-Obsługa hostessy

  §3

FORMY KONTAKTU


1. Pisemnie – na adres korespondencyjny:- 41-103 Siemianowice Śląskie ul.Stawowa 5/12
2. Telefonicznie – pod numerem telefonu +48 513 512 112
3. Drogą elektroniczną
– pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– przez Facebooka 


§4


ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ


1. Każdy korzystający ze strony internetowej w celu rezerwacji terminu usługi z wykorzystaniem MAGIC MIRROR , zawarcia lub odstąpienia od usługi , lub złożenia reklamacji w związku z usługą powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze strony internetowej za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
3. Usługodawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkody lub naruszenia jakichkolwiek dóbr , w przypadku posługiwania się przez usługobiorcę lub inne osoby korzystające ze strony internetowej , fałszywymi danymi , lub innymi informacjami mogącymi naruszać dobra osób trzecich chronione prawem
4. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie internetowej , jak i ich kopiowania – za wyjątkiem form określonych w niniejszych ogólnych zasadach świadczenia usługi MAGIC MIRROR – wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
5. Za pośrednictwem strony internetowej może być zawarta umowa wynajmu MAGIC MIRROR .


 §5


WYMAGANIA TECHNICZNE


1. W celu prawidłowego i niezakłóconego działania MAGIC MIRROR usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia :
– Powierzchni płaskiej utwardzonej przynajmniej 2x2m
– Dostęp do prądu 230V w odległości nie większej niż 15m


§6


REZERWACJA TERMINU USŁUGI FOTOBUDKI


1.Usługobiorca zainteresowany wynajmem MAGIC MIRROR może  dokonać rezerwacji terminu :
– telefonicznie pod numerem telefonu +48 513 512 112
– poprzez pocztę elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zainteresowany powinien jednocześnie wskazać zakres usług z pakietu oferowanego przez Usługodawcę
2. Potwierdzenie możliwości realizacji usługi MAGIC MIRROR w terminie i zakresie usług określonym w rezerwacji , Usługodawca dokona w formie telefonicznej lub na adres e-mailowy wskazany w rezerwacji , w ciągu najpóźniej 24 godzin , od otrzymania rezerwacji terminu , zgodnie z powyższym punktem 1 . Usługodawca potwierdzi jednocześnie ostateczą i całkowitą cenę świadczenia usługi z wykorzystaniem MAGIC MIRROR .
3. Rezerwację uważa się za dokonaną po wpłacie przez Usługobiorce zaliczki w wysokości 100-300 zł. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 3 dni od daty potwierdzenia rezerwacji usługi MAGIC MIRROR  przez Usługodawcę   na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji.
4. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje anulowaniem warunków rezerwacji i nie wymaga dodatkowego powiadomienia ze strony Usługodawcy .
5. Z tytułu wpłaty zaliczki , Usługodawca wystawi i prześle Usługobiorcy na życzenie potwierdzenie.
6. W dniu otrzymania zaliczki przez Usługodawcę , zostaje zawarta umowa świadczenia usługi wynajmu MAGIC MIRROR , zgodnie z terminem , zakresem usługi i ceną potwierdzona przez Usługodawcę w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
Wzór umowy stanowi załącznik do ogólnych warunków .
Na żądanie usługobiorcy , Usługodawca prześle na jego adres w terminie 7-miu dni papierową wersje umowy do podpisu .
7. Pozostałą część kwoty należnej za wynajem MAGIC MIRROR , Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić zgodnie z ustaleniami , gotówką bezpośrednio po zakończeniu usługii lub przelewem , zgodnie z ustaleniami w umowie.
8. Wszystkie kwoty będące wynagrodzeniem za wykonaną usługę, podane przez Wynajmującego, są kwotami brutto. Koszty dojazdu poza województwo śląskie , są kosztami dodatkowymi do wynagrodzenia za wynajem MAGIC MIRROR i ustalane są odrębnie pomiędzy stronami
9. Usługodawca nie odpowiada za niezrealizowanie usługi z wykorzystaniem MAGIC MIRROR , w przypadku podania przez Usługobiorce błędnego adresu miejsca świadczenia usługi , bądź braku zapewnienia przez Usługodawcę odpowiednich warunków technicznych do pracy MAGIC MIRROR zgodnie z paragrafem 5.


 
§7


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 


1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy, w tym strony internetowej, fanpage’u na Facebook’u, (dotyczy również zdjęć wykonanych przez Usługodawcę na różnych eventach) a także materiałach marketingowych usługodawcy (Użytkownik może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Administratorem Danych osobowych jest Funbox-Media Sp.z o.o. z siedzibą:41-103 Siemianowice Śląskie ul.Stawowa 5/12,KRS 0000541342,NIP 6431765408,REGON 360667828
3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Usługodawca przetwarza je, kiedy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez niego danych osobowych Użytkownika innemu administratorowi danych.
4. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


§8


ODSTĄPIENIE OD UMOWY 


1. W przypadku odwołania imprezy przez Wynajmującego po zawarciu niniejszej umowy zapłaci on Najemcy karę umowną w wysokości 100% wartości zamówienia.

2. W przypadku odwołania imprezy przez Najemcę po zawarciu niniejszej umowy zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% wartości zamówienia.
3. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Najemca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu lub przekazać osobie upoważnionej przez Wynajmującego wszystko, co otrzymał niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Wynajmujący zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Najemca będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.


 

§9


SKŁADANIE  REKLAMACJI 


1. Usługobiorcy przysługuje prawa złożenia reklamacji  w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas dokonywania rezerwacji lub w formie pisemnej na adres Wynajmującego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika,
datę zawarcia Umowy najmu stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji , o sposobie jej załatwienia.


§10


POLITYKA PLIKÓW COOKIES


 Na stronie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu, system wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, strona nie będzie mogła zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.


 §11


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2017
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Ogólnych zasad . Zmiany nie dotyczą umów już zawartych w trybie Ogólnych Zasad .
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Za wszelkie szkody wyrządzone na Evencie poprzez uczestników eventu tj. zniszczenie fotobudki, gadżetów, stojaków oraz wszystkich innych przedmiotów wynajętych przez organizatora eventu odpowiada organizator eventu. Odpowiedzialność organizatora ma tu charakter bezwzględny i w każdym przypadku skutkuje obowiązkiem odszkodowawczym.

 

Funbox-Media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.